DOI: 10.5300/2013-3-4/133

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 3-4/2013

Pages: 133–156

Author: Zdeněk Wagner

Sazba obrazové publikace s plovoucím textem

Algoritmy TEXu jsou určeny pro zpracování textu, ale nezabývají se prací s externími obrázky. Tato činnost je ponechána výstupním ovladačům. Ovladače se přizpůsobily vývoji polygrafie, takže zejména s využitím balíčku graphicx lze vkládat obrázky v běžných formátech pohodlným způsobem nezávislým na použitém ovladači. Formát LATEX je primárně určen pro sazbu textů, v nichž se občas vyskytuje tabulka či obrázek. Mechanismus plovoucích objektů zajistí, že si tabulky a obrázky automaticky najdou vhodné místo v textu. Jiná situace však nastane v případě, kdy jsou těžištěm publikace právě obrázky, jejichž umístění na stránkách je pevně dáno a jež má text obeplout. Navíc má text uprostřed odstavce přetéci na další stránku, kde bude sázen do sloupce jiné šířky. V tomto okamžiku již nelze použít existující postupy, je nutno napsat vlastní makra. V tomto článku je popsáno, jak je využito spojení XML s XELATEXem a vlastními makry při sazbě ilustrované publikace.

plovoucí text, XELATEX, XML, XSLT, validace

Typesetting an Illustrated Publication with a Floating Text

The algorithms of TEX are intended for text processing, they are not designed to work with external images. This work is left to the output drivers. The drivers follow evolution of polygraphy. Thus especially by using the graphicx package, images in common formats can easily be included in a way independent of the output driver used. The LATEX format is primarily aimed at typesetting texts containing a few tables or figures. The mechanism of floating objects ensures that the tables and figures automatically find a convenient place within the text. Another situation arises if the main part of the publication consists of pictures the position of which is bound to a strict place of a page and the text should float around them. Moreover, it is required that the text floats to the next page in the middle of a paragraph and then be typeset to a column of different width. In such a case the existing approach cannot be used and a set of appropriate macros must be developed. The article shows how XML and XELATEX with a special set of macros was used to typeset an illustrated publication.

floating text, XELATEX, XML, XSLT, validation

References

 1. Klaas Bals, Tony Graham: Extensible Stylesheet Language Requirements, Version 2.0, Working Draft 26 March 2008. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 20(1-2), 79–120 (2010).
  doi: 10.5300/2010-1-2/79
 2. Tomáš Hála: Osobní sdělení. TEXperience, Morávka 2012.
 3. Michael Kay (ed.): XSL Transformations (XSLT) Version 2.0. W3C Recommendation, 23 January 2007. URL: http://www.w3.org/TR/xslt20/ [cit. 2014-03-22]
 4. Jiri Kosek: PassiveTeX. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 13(1), 26–38 (2003).
  doi: 10.5300/2003-1/26
 5. Petr Olšák: TeXbook naruby. (1997).
 6. Petr Olšák: CSplain z roku 2012. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 22(1), 42–58 (2012).
  doi: 10.5300/2012-1/42
 7. Petr Olšák: OPmac – makra rozširující možnosti plainTeXu. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 22(1), 20–41 (2012).
  doi: 10.5300/2012-1/20
 8. Aruna Rai, Zdeněk Wagner: अरुणाकाश का रास्ता / Cesta do červánků. (2013).
 9. Bindu Sinha, Zdeněk Wagner: सुबह, दोपहर और शाम URL: http://icebearsoft.euweb.cz/rachna/subah.dopahar.sham.php [cit. 2014-03-22]
 10. Jan Sustek: Typesetting Paragraphs into Text Regions. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 19(3), 124–137 (2009).
  doi: 10.5300/2009-3/124
 11. Jan Šustek: Je \vsplit opravdu globální? URL: http://lists.felk.cvut.cz/pipermail/cstex/2011-October/024285.html
 12. Zdeněk Wagner: Barvy Indie. (2012).
 13. Zdenek Wagner: Využití XML a LaTeXu při sazbě odborných knih. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 12(3-4), 188–211 (2002).
  doi: 10.5300/2002-3-4/188
 14. Helena J. Wagnerová: Úniky z temna. (2006).
 15. ISO/IEC 19757-4 NVDL (Namespace-based Validation Dispatching Language). URL: http://www.nvdl.org/ [cit. 2014-04-13]
 16. <oXygen/> xml editor. URL: http://www.oxygenxml.com/ [cit. 2014-03-22]
 17. Petr Olšák. URL: http://petr.olsak.net [cit. 2014-03-17]
 18. Relax NG home page. URL: http://relaxng.org/ [cit. 2014-04-13]
 19. Schematron. URL: http://www.schematron.com/ [cit. 2014-04-13]
 20. The Apache Ant Project. URL: http://ant.apache.org/ [cit. 2014-04-13]
 21. VueScan Scanning Software. URL: http://www.hamrick.com/
 22. XML schema current status. URL: http://www.w3.org/standards/techs/xmlschema [cit. 2014-04-13]

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG