DOI: 10.5300/2020-1-2/12

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-2/2020

Pages: 12–47

Author: Marian Genčev

Vícejazyčné pseudonáhodné generování písemných testů z databází

Cílem tohoto článku je popis třídy ngt.cls, kterou autor vytvořil s cílem zjednodušení přípravy písemných testů pro pedagogy disponující běžnou uživatelskou obeznámeností s LATEXem. Popisované zjednodušení přípravy spočívá především v pseudonáhodném generování testů z předem připravené databáze úloh. K dalším přednostem vytvořené soustavy lze řadit snadnost ovládání pro koncového uživatele a možnost vytvoření verze s výsledky, nebo bez nich. Zápis zadání úloh je uzpůsoben tak, aby bylo možno pracovat s libovolným počtem jazykových verzí v jediném zdrojovém souboru s jednoduchým přepínáním mezi nimi.

Multilingual pseudorandomly generated tests from databases

The aim of this paper is the description of the class ngt.cls that was created to simplify the preparation of written tests for educators with common user knowledge of LATEX. The described simplification consists mainly in pseudorandom generation of tests from a prepared database of problems. Further advantages of the created system include the ease of the control for the end user and the possibility of creating a version with or without results. Writing the problems in the database file is designed to work with any number of language versions in a single source file with easy switching between them.

References

  1. Thành Hàn Thé : The pdfTeX user manual. (2018).
  2. Petr Olšák: TeX pro pragmatiky. (2016).
  3. Petr Olšák: TeXbook naruby. (2001).

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG