CSTUG

Licence k užití a redistribuci WWW stránek a Zpravodaje Československého sdružení uživatelů TEXu

Copyright © 2001 Československé sdružení uživatelů TEXu, Czech Republic.
Autoři: Výbor Československého sdružení uživatelů TEXu ve složení Petr Sojka, Martin Bílý, Karel Horák, Janka Chlebíková, Jaromír Kuben, Karol Nemoga, David Novák, Petr Olšák, Jiří Rybička, Pavel Sekanina, Antonín Strejc, Libor Škarvada, Ondřej Koala Vácha, Jiří Veselý, Zdeněk Wagner

Úvodní ustanovení

Československé sdružení uživatelů TEXu vydává Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, jenž je v tištěné podobě distribuován členům sdružení. Po uplynutí 12 měsíců od tištěného vydání je poskytován v elektronické podobě (PDF). Sdružení provozuje i WWW stránky www.cstug.cz, bulletin.cstug.cz a jakožto content provider určuje jejich obsah. V obojím případě je sdružení pořizovatelem databáze ve smyslu § 89 autorského zákona.

I.

Československé sdružení uživatelů TEXu (dále jen ,,CSTUG") povoluje všem osobám rozšiřování rozmnoženin pro osobní potřebu zde vystavených čísel Zpravodaje pořízených za předpokladu, že tyto osoby nebudou za tuto službu vybírat žádné peníze s výjimkou nezbytných nákladů na záznamové medium, poštovné apod. Vytěžování ve smyslu § 90 odst. 2 je za výše uvedených podmínek povoleno, přičemž Zpravodaj nesmí ve své materiální či imateriální hodnotě zvyšovat peněžní cenu služby či výrobku, jež takto doprovází.

II.

Právnickým osobám i fyzickým osobám podnikajícím podle Živnostenského zákona se povoluje rozmnožování a rozšiřování elektronických verzí Zpravodaje za stejných nekomerčních podmínek dle bodu I.

III.

CSTUG povoluje rozmnožování a rozšiřování obsahu souboru WWW stránek, kde vystupuje jakožto content provider. Před uskutečněním zužitkování dle § 90 odst. 3 autorského zákona musí být CSTUG o této skutečnosti informován alespoň měsíc předem. V případě užití dle § 90 odst. 2 autorského zákona (zejména zrcadlení stránek) je tento způsob užití povolen, avšak s tím, že za přístup k zrcadlu se nesmí vybírat poplatky navíc (za obdobných podmínek jako u bodu I.), a v případě, že není zrcadlen obsah všech WWW stránek, musí být zajištěno, že odkazy na nezrcadlené soubory jsou správně přesměrovány na WWW stránky CSTUGu.

IV.

CSTUG povoluje bezúplatně touto celosvětovou a časově neomezenou licencí k způsobům užití uvedeným v předchozích bodech, avšak bez práva měnit či zpracovávat předměty práva autorského, k nimž je oprávněno sdružení, popř. jiné subjekty. Dále není povoleno měnit název, spojování, zařazování do děl souborných.

Tato licence je nevýhradní a musí být uvedena na všech rozmnoženinách a při všech způsobech užití Zpravodaje či WWW stránek.


CSTUG
Domovská stránka CSTUGu