Èlenové výboru CSTUGu a distribuce jejich zodpovìdností CSTUG
 • Ján Bu¹a, FEI TU Ko¹ice, zpracování a ¹íøení informací o TeXu (pøeklady apod.), aktualizace pøekladu pøíruèky TeXLive (spoleènì s P. Sojkou, ...), recenzování èlánkù do Zpravodaje.
 • Jiøí Demel, FSV ÈVUT Praha, péèe o emailovou korespondenci výboru, péèe o databázi sdru¾ení.
 • Jaromír Kuben, Univerzita obrany Brno, zapojení do recenzní èinnosti Zpravodaje, ¹íøení TeXu v akademické obci, pøedávání zku¹eností se sazbou matematických textù.
 • Ján Kula, Praha, komunikace s dal¹ími lokálními skupinami TeXu a spojka se svìtem ConTeXtu a LuaTeXu.
 • Roman Plch, PøF MU Brno, podpora zaèáteèníku a propagace TeXu mezi novými u¾ivateli (i pomocí sociálních sítí), výuka studentù na PøF, kurzy pro uèitele matematiky.
 • Marek Pomp, V©B-TU Ostrava, pomoc zaèínajícím TeXistùm, popularizace TeXu a kvalitní poèítaèové typografie.
 • Michal Rù¾ièka, FI MU Brno, pomoc s chodem sdru¾ení, propagace TeXu mezi novými u¾ivateli, výuka, publikace (nové odno¾e TeXu, u¾iteèné nástroje pou¾itelné pøi práci s TeXem).
 • Jiøí Rybièka, MENDELU Brno, hlavním zamìøením je podpora zaèáteèníkù, zejména publikacemi, ale také výukou (na MENDELU i jiných ¹kolách) a ¹koleními nebo kursy, jejich¾ hlavní náplní je propagace kvalitní poèítaèové typografie pøedev¹ím pomocí volnì dostupného softwaru zalo¾eného na principech TeXu.
 • Petr Sojka, FI MU Brno, koordinace aktivit v rámci CSTUG a s ostatními LUG i TUG, péèe o provoz archivu CTAN, CSTUG a TeX Live na www.cstug.cz, vedení studentských prací a projektù v oblastech kvalitní typografie systémy TeX a META.
 • Jan ©ustek, PøF OSU Ostrava, pomoc ménì zku¹eným TeXistùm, popularizace TeXu.
 • Zdenìk Wagner, AV ÈR Praha, editor Zpravodaje CSTUGu, péèe o databázi sdru¾ení.

Korespondenci jednotlivým èlenùm výboru zasílejte na e-mailovou adresu jméno teèka pøíjmení zavináè cstug teèka cz.

Spoleènou korespondenci smìøujte prosím na výborový diskusní list (board zavináè cstug teèka cz).


CSTUG
Poslední zmìna: 18. 12. 2013. Pøipomínky na: www-admin@cstug.cz. (c) 1996-2013 CSTUG