Československé sdružení uživatelů TeXu

Stanovy Československého sdružení uživatelů TeXu

Preambule.

Československé sdružení uživatelů TeXu, z. s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sdružení bylo založeno v roce 1990 pod názvem Československé sdružení uživatelů TeXu jako sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

1. Poslání.

Základním posláním Sdružení je vytvářet předpoklady pro všestranné využívání a další rozvoj jazyka počítačové typografie TeX a příbuzného programového vybavení pro stolní tisk (tzv. desktop publishing, krátce DTP) zejména českými a slovenskými uživateli.

2. Základní ustanovení.

1. Název Sdružení zní: Československé sdružení uživatelů TeXu, z. s.

2. Sdružení je samostatnou právnickou osobou. Sídlem Sdružení je Nejedlého 373/1, 638 00 Brno.

3. Sdružení je dobrovolná společnost uživatelů programového vybavení pro stolní tisk. Je především zaměřeno na ta vybavení, která jsou založena na jazyce TeX. Působí na území České republiky.

4. V mezinárodní oblasti Sdružení vystupuje pod názvem Czech and Slovak TeX Users Group.

5. Sdružení užívá zkráceného označení CSTUG.

3. Činnost Sdružení.

1. Sdružuje uživatele a odborníky využívající programové vybavení pro stolní tisk, zejména založené na využívání jazyka TeX. Sjednocuje jejich úsilí o efektivní propojení s typografickými podniky, které jsou zaměřeny na publikování především v českém a slovenském jazyce. Chrání zájmy uživatelů vědecké a technické literatury využívajících náročnou technickou sazbu.

2. Spolupracuje s institucemi využívajícími výpočetní techniku v oblasti typografie, vydavatelstvími odborných časopisů a odbornými společnostmi.

3. Spolupracuje s obdobně zaměřenými společnostmi vytvářenými na základě územní, zájmové či jazykové jednoty a společností TeX Users Group se sídlem v USA s celosvětovou působností.

4. Pořádá školení, diskuse, exkurze, konference, sympozia a semináře. Vyvíjí expertní, publikační, vydavatelskou a další odbornou činnost v oboru kvalitní typografie a náročné technické sazby a DTP. Produkuje, nakupuje nebo zadává vytváření programového vybavení pro oblast využívání TeXu a toto vybavení udržuje a distribuuje členům.

5. Podporuje vytváření archivů softwaru (zejména TeXware) dostupných prostřednictvím sítě a jejich udržování.

6. Zajišťuje základní administrativu Sdružení, případně prostřednictvím síly či sil najímaných za úplatu.

7. Podporuje vybrané národní i mezinárodní aktivity v oblasti TeXu a jeho následníků, typografie a mezinárodní spolupráce formou grantů.

4. Členství ve Sdružení, práva a povinnosti členů.

1. Sdružení má členy řádné a členy kolektivní z České republiky i ze zahraničí, zejména ze Slovenské republiky.

2. Řádným členem Sdružení se může stát každá osoba, která se přihlásí k myšlence poslání Sdružení.

3. Kolektivním členem Sdružení se může stát každá korporace (instituce, škola, podnik,&ellipsis;) nebo její součást se zájmem o využívání typografie založené na použití TeXu, pokud se ztotožní s posláním Sdružení.

4. O řádné i kolektivní členství ve Sdružení žádá zájemce vyplněním předepsaného elektronického formuláře a zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok v plné výši podle typu členství.

5. O přijetí člena rozhodne výbor Sdružení do 30 dnů od přijetí přihlášky a platby členského příspěvku. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, má se za to, že výbor vydal souhlasné rozhodnutí. V případě nesouhlasného rozhodnutí se žadateli členský příspěvek vrátí.

6. Kolektivního člena zastupuje pověřený zástupce, kterého kolektivní člen zapsal nebo nechal zapsat do seznamu členů.

7. Každý člen má právo volit. Za kolektivního člena má právo volit jeho pověřený zástupce. Pouze řádný člen může být volen do orgánů Sdružení.

8. Všichni členové Sdružení mají právo být pravidelně informováni o činnosti orgánů Sdružení. Informace jsou šířeny převážně prostřednictvím sítě Internet, jsou publikovány ve Zpravodaji Sdružení a v závažných případech rozesílány poštou.

9. Výši ročního členského příspěvku i termín zaplacení příspěvku schvaluje valné shromáždění. Není-li výše členského příspěvku pro následující rok na valném shromáždění projednána, má se za to, že se výše členského příspěvku nemění. Není-li valným shromážděním určen termín pro zaplacení členského příspěvku, má se za to, že termínem je 30. červen roku, za nějž má být členský příspěvek zaplacen.

10. Sdružení vede neveřejný seznam všech svých členů. Seznam je veden v elektronické podobě. Přihlášením do Sdružení se provede zápis do seznamu, současně každý člen získá přístup ke svým údajům pomocí přístupového jména a hesla. Výmaz ze seznamu provádí výbor v souvislosti se zánikem členství.

11. Členství ve Sdružení zaniká vystoupením, vyloučením člena nebo nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu. Vyloučit člena může výbor Sdružení, jestliže pro toto rozhodnutí hlasuje aspoň polovina jeho členů, a to z vážných důvodů, zejména pro dlouhodobé neplnění povinností člena Sdružení.

12. Zánikem členství ve Sdružení zaniká i členství ve volených orgánech Sdružení.

5. Organizační struktura Sdružení.

5.1. Valné shromáždění

1. Nejvyšším orgánem Sdružení je valné shromáždění členů.

2. Valné shromáždění volí a odvolává členy výboru.

3. Valné shromáždění volí a odvolává další orgány Sdružení.

4. Valné shromáždění je jediným orgánem Sdružení oprávněným rozhodovat o změně stanov. Stanovy Sdružení mohou být měněny rozhodnutím valného shromáždění Sdružení, jestliže se pro změnu vysloví více než polovina přítomných hlasů. Ustanovení článku 6.5 stanov nejsou v rozporu s tímto ustanovením.

5. Valné shromáždění schvaluje výši ročního členského příspěvku i termín zaplacení příspěvku.

6. O závažných otázkách valné shromáždění hlasuje.

7. Rozhodnutí valného shromáždění jsou pro výbor Sdružení závazná.

5.2. Výbor Sdružení

1. Výbor Sdružení (dále jen výbor) má 7 až 15 členů.

2. Funkční období voleného výboru je nejvýše tříleté.

3. Výbor volí ze svého středu předsedu Sdružení (dále jen předseda).

4. Výbor musí svolávat valné shromáždění alespoň jednou ročně v příslušném kalendářním roce.

5. Výbor řídí činnost Sdružení v období mezi valnými shromážděními a za svou činnost je odpovědný valnému shromáždění. V období mezi schůzemi výboru řídí činnost Sdružení předseda výboru.

6. Výbor podává jedenkrát ročně členům informaci o hospodaření Sdružení, o rámcových plánech činnosti a navrhuje výši členských příspěvků.

7. Výbor může z naléhavých důvodů kooptovat další řádné členy Sdružení. Toto je povinen oznámit na nejbližším valném shromáždění.

8. Funkce člena výboru není honorována. Výbor pověřuje jednotlivé své členy vybranými úkoly tak, aby byla zajištěna operativní a efektivní činnost Sdružení.

9. Ze zasedání výboru je nutno pořídit zápis, který podepisuje člen výboru pověřený jeho zpracováním a autorizuje předseda. Členové výboru se dohodnou na technické realizaci způsobu zasedání výboru a pořizování zápisů ze zasedání. Do zápisů ze zasedání výboru může kdykoli nahlédnout kterýkoli člen Sdružení.

5.3. Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem Sdružení.

2. Ve funkčním období výboru je možno rozhodnutím výboru obsazovat funkci předsedy na kratší období, nejméně však 1 rok.

3. Nemůže-li předseda ze závažných důvodů dočasně vykonávat své povinnosti, musí pověřit se souhlasem výboru zastupováním jiného člena výboru a toto oznámit členům Sdružení.

4. Předseda zastupuje Sdružení navenek. V odůvodněných případech může Sdružení zastupovat i jiný výborem pověřený člen Sdružení.

5. O svých rozhodnutích podává předseda členstvu zprávu ve Zpravodaji Sdružení, zpravidla formou sdělení předsedy.

5.4. Revizně-poradní orgány

1. Revizně-poradními orgány Sdružení jsou revizoři volení valným shromážděním. Revizoři jsou vždy nejméně dva. Revizoři pracují nezávisle na sobě.

2. Revizoři předkládají valnému shromáždění jednou ročně revizní zprávu.

3. Revizoři mají právo být průběžně informováni o činnosti výboru a mají právo se k činnosti výboru i Sdružení průběžně vyjadřovat.

4. Revizoři se volí stejným způsobem jako členové výboru.

5. Zvolením revizorů není dotčeno právo valného shromážení zvolit kontrolní komisi.

5.5. Další orgány

1. V rámci Sdružení mohou působit pracovní skupiny zřizované výborem, které sdružují členy například podle specifických zájmů nebo podle regionálního principu. Tyto skupiny se řídí Organizačním řádem schvalovaným výborem Sdružení.

2. K řešení specifických problémů je výbor oprávněn jmenovat komise či rady.

6. Usnášeníschopnost, volby, hlasování.

6.1. Organizace a usnášeníschopnost valného shromáždění

1. Valné shromáždění se koná zpravidla prezenčně. Výbor je však oprávněn rozhodnout o distančním či kombinovaném konání.

2. Pozvánky na valné shromáždění musí být rozeslány nejpozději 4 týdny před termínem valného shromáždění. Pokud je na programu valného shromáždění závažný bod k projednání: změna stanov, volba výboru nebo likvidace Sdružení, musí být tato skutečnost v pozvánce výslovně uvedena.

3. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li při zahájení valného shromáždění přítomna nadpoloviční většina členů, stane se valné shromáždění usnášeníschopným 15 minut po začátku schůze za jakéhokoliv počtu členů, přítomno však musí být minimálně pět různých fyzických osob, z nichž každá je řádným členem nebo zástupcem kolektivního člena.

4. Při distančním či kombinovaném konání valného shromáždění se do počtu přítomných započítávají členové přihlášení do hlasovacího systému.

6.2. Volby

1. Volby orgánů Sdružení mohou být organizovány i korespondenčně, i elektronicky. Souběh více způsobů volby orgánů Sdružení se nevylučuje.

2. Technické záležitosti voleb orgánů Sdružení upřesňuje Volební řád. V případě elektronické volby první tři členy volební komise jmenuje výbor Sdružení.

3. Orgány Sdružení se volí tajně. Orgány schůze se volí a usnesení se přijímá aklamací, nerozhodne-li valné shromáždění jinak.

4. Kandidát do orgánů Sdružení je zvolen, obdrží-li nadpoloviční většinu z celkového počtu odevzdaných hlasů.

5. Ke zvolení kandidáta do orgánů schůze a k přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většiny z celkového počtu přítomných hlasů.

6. Členství ve výboru je neslučitelné s funkcí revizora. Neslučitelná je i souběžná kandidatura na člena výboru a revizora.

6.3. Hlasování

1. Pro hlasování i volby disponuje řádný člen jedním hlasem a kolektivní člen třemi nedělitelnými hlasy.

2. Technické záležitosti i postup hlasování upřesňuje Hlasovací řád. V případě elektronického nebo kombinovaného konání valného shromáždění první tři členy mandátové komise jmenuje výbor Sdružení.

6.4. Rozhodování výboru

Neurčují-li tyto stanovy jinak, výbor rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.

6.5. Výluka z působnosti valného shromáždění

1. Výbor Sdružení, pokud pro změnu hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů výboru, je oprávněn změnit stanovy výjimečně v jednom jediném bodě, kterým je sídlo Sdružení. Nové sídlo Sdružení je výbor zavázán umístit na území České republiky, především v akademické sféře.

2. Výbor smí změnit sídlo Sdružení pouze při současném splnění všech následujících podmínek:
a) změna je vyvolána v důsledku změny smluvního vztahu se současným poskytovatelem sídla nebo nemožností užívat stávající sídlo z jakýchkoliv důvodů,
b) všichni členové Sdružení byli o navržené změně včetně zdůvodnění informováni alespoň 4 týdny před plánovanou změnou stanov,
c) nikdo z členů Sdružení proti tomu nevznesl oprávněnou námitku.

3. O oprávněnosti námitky rozhoduje výbor Sdružení. Námitka je zamítnuta, vysloví-li se pro zamítnutí dvoutřetinová většina všech členů výboru.

7. Hospodaření Sdružení, vnitřní předpisy.

1. Činnost Sdružení je hospodářsky zajišťována:
a) z příspěvků členů;
b) z výtěžku služeb poskytovaných Sdružením;
c) z dotací, darů a odkazů.

2. Za finanční hospodaření Sdružení zodpovídá výbor Sdružení, dispoziční právo s účty má předseda Sdružení. Výbor zpravidla pověřuje svého člena (hospodáře), aby pomáhal předsedovi s hospodářskou agendou a případně s řízením práce kvalifikované externí síly, pověřené péčí o účetní doklady Sdružení. Ve věcech finančních zodpovídá výboru za využívání bankovních účtů předseda Sdružení, a to vždy v příslušném funkčním období.

3. Zpráva o hospodaření se předkládá pravidelně jednou ročně členstvu, zpravidla na valném shromáždění Sdružení.

4. Pro zajištění řádného chodu odborných, hospodářských i organizačních aktivit vydává výbor Sdružení vnitřní dokumenty, zejména:
a) Volební řád (viz čl. 6.2.2);
b) Hlasovací řád (viz čl. 6.3.2);
c) Organizační řád (viz čl. 5.5.1).

5. Vydané vnitřní předpisy výbor zveřejní na webu Sdružení.

6. V období mezi rozesláním pozvánek a konáním příslušného valného shromáždění nesmí Hlasovací řád a Volební řád být změněny.

8. Závěrečná ustanovení.

1. Sdružení zaniká usnesením valného shromáždění Sdružení, vysloví-li se pro tento návrh aspoň dvě třetiny odevzdaných hlasů. Všechen majetek, který zůstane po likvidaci, bude odevzdán orgánům určeným usnesením valného shromáždění o likvidaci.

2. Tato verze stanov navazuje na stanovy Sdružení registrované 9. května 1990, pozměněné 8. července 1996, 30. listopadu 2002, 10. prosince 2011 a 29. listopadu 2014. Poslední (v pořadí páté) změny stanov Sdružení byly schváleny valným shromážděním Sdružení dne 6. března 2021.

3. Stanovy nabývají účinnosti okamžikem skončení zasedání valného shromáždění, na němž byly přijaty.

Novinky

V sobotu 16. prosince 2023 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Od pátku 14. července do neděle 16. července se v německém Bonnu konala konference TUG 2023. > více
V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy