Československé sdružení uživatelů TeXu

Licence k užití a redistribuci webových stránek a Zpravodaje Československého sdružení uživatelů TeXu

Úvodní ustanovení

Československé sdružení uživatelů TeXu, z. s., vydává Zpravodaj CSTUG (Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu), jenž je v tištěné podobě distribuován členům sdružení. Dále je poskytován v elektronické podobě (PDF). Sdružení provozuje i webové stránky www.cstug.cz, bulletin.cstug.cz a jakožto content provider určuje jejich obsah. V obojím případě je sdružení pořizovatelem databáze ve smyslu § 89 autorského zákona.

I.

Československé sdružení uživatelů TeXu, z. s. (dále jen „CSTUG“), povoluje všem osobám rozšiřování rozmnoženin pro osobní potřebu zde vystavených čísel Zpravodaje pořízených za předpokladu, že tyto osoby nebudou za tuto službu vybírat žádné peníze s výjimkou nezbytných nákladů na záznamové medium, poštovné apod. Vytěžování ve smyslu § 90 odst. 2 je za výše uvedených podmínek povoleno, přičemž Zpravodaj nesmí ve své materiální či imateriální hodnotě zvyšovat peněžní cenu služby či výrobku, jež takto doprovází.

II.

Právnickým osobám i fyzickým osobám podnikajícím podle Živnostenského zákona se povoluje rozmnožování a rozšiřování elektronických verzí Zpravodaje za stejných nekomerčních podmínek dle bodu I.

III.

CSTUG povoluje rozmnožování a rozšiřování obsahu souboru webových stránek, kde vystupuje jakožto content provider. Před uskutečněním zužitkování dle § 90 odst. 3 autorského zákona musí být CSTUG o této skutečnosti informován alespoň měsíc předem. V případě užití dle § 90 odst. 2 autorského zákona (zejména zrcadlení stránek) je tento způsob užití povolen, avšak s tím, že za přístup k zrcadlu se nesmí vybírat poplatky navíc (za obdobných podmínek jako u bodu I.), a v případě, že není zrcadlen obsah všech webových stránek, musí být zajištěno, že odkazy na nezrcadlené soubory jsou správně přesměrovány na webové stránky CSTUG.

IV.

CSTUG povoluje bezúplatně touto celosvětovou a časově neomezenou licencí k způsobům užití uvedeným v předchozích bodech, avšak bez práva měnit či zpracovávat předměty práva autorského, k nimž je oprávněno sdružení, popř. jiné subjekty. Dále není povoleno měnit název, spojování, zařazování do děl souborných.

Tato licence je nevýhradní a musí být uvedena na všech rozmnoženinách a při všech způsobech užití Zpravodaje či webových stránek CSTUG.


© 2001. Autoři: Výbor Československého sdružení uživatelů TeXu ve složení Petr Sojka, Martin Bílý, Karel Horák, Janka Chlebíková, Jaromír Kuben, Karol Nemoga, David Novák, Petr Olšák, Jiří Rybička, Pavel Sekanina, Antonín Strejc, Libor Škarvada, Ondřej Koala Vácha, Jiří Veselý, Zdeněk Wagner

Aktualizace: v1.1 © 2016.

Novinky

V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Kandidátní listina bude uzavřena 7. 5. 2022 ve 24:00 h. > více
V sobotu 6. března 2021 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy