CSTUG TeXperience 2008
1. roèník odborné konference TeXperience 2008 se uskuteèní o víkendu, 3.-5. øíjna 2008 (pøíjezd ve ètvrtek 2. 10. je mo¾ný), na Rusavì, okr. Kromìøí¾. Akce bude probíhat na turistické chatì, chatkách a ve srubech na jestrabi.cz. Zde je rozpis plateb.

PROGRAM

Ètvrtek, 2. øíjna 2008, odpoledne
Po 15:00 pøíjezdy a registrace ètvrteèních úèastníkù
20:00-21:00 veèeøe, 60 minut.

Pátek, 3. øíjna 2008, dopoledne
08:00-09:00 snídanì ètvrteèních pøíchozích, 60 minut.
Od 09:00 registrace ostatních pøíchozích na konferenci.

Pátek, 3. øíjna 2008, odpoledne
13:00 zaèátek konference.
13:00-14:00 obìd, 60 minut.
14:00-14:10 Orgové (organizátoøi), 10 minut, oficiální zahájení konference.

Blok Obecná typografie a znaèkování, pøedsedající Karel Horák
14:10-14:30 Jiøí Rybièka, 20 minut, TeX a typografie.
14:30-15:30 Vít Zýka, 60 minut, Pøíprava dokumentù pro formátování.
15:30-15:45 pøestávka, 15 minut.

Blok Makrojazyk TeXu{ I+II+III}, pøedsedající Pavel Støí¾
15:45-17:15 Petr Ol¹ák, 90 minut. Makrojazyk TeXu
17:15-18:15 veèeøe, 60 minut.
18:15-19:45 Petr Ol¹ák, 90 minut. Makrojazyk TeXu.
19:45-20:00 pøestávka, 15 minut.
20:00-21:30 Petr Ol¹ák, 90 minut, Makrojazyk TeXu.

Spoleèenské akce, uvede Pavel Støí¾
Od 22:00 Taneèní skupina Kirké, ¹panìlské tance;
Z. Wagner, køest knihy pohádek s neformální diskusí;
Taneèní skupina Kirké, orientální tance;
Na dobrou noc, pøedpùlnoèní autorské ètení z knihy pohádek

Sobota, 4. øíjna 2008, dopoledne
08:00-09:00 snídanì, 60 minut.

Blok Výuka I, pøedsedající Jiøí Rybièka
09:00-09:30 Jan Pøichystal, 30 min., Inovace a roz¹íøení systému TeXonWeb.
09:30-10:00 Petr Sojka, Michal Rù¾ièka, 30 minut, Publikování z jednoho zdroje v odli¹ných formátech pro rùzná výstupní zaøízení.

Blok Fonty, pøedsedající Petr Ol¹ák
10:00-10:45 Karel Horák, 45 minut, Typografie a nová písma v mezinárodních projektech.
10:45-11:15 Michal Rù¾ièka, 30 min., Nástroje pou¾ité v projektu DML-CZ: Tralics, náhrada bitmapových fontù pøi konverzi PS do PDF

Blok ConTeXt I, pøedsedající Petr Ol¹ák
11:15-12:00 Vít Zýka, 45 minut, tutoriál: Logo ConTeXtem.

Sobota, 4. øíjna 2008, odpoledne
12:00-13:00 obìd, 60 minut.
13:00-18:00 výlet na Svatý Hostýn a pøilehlou Rozhlednu (7+7 km).
18:00-19:00 veèeøe, 60 minut.

Blok Výuka II, pøedsedající Petr Sojka
19:00-19:15 Michal Polá¹ek, 15 minut, Výuka LaTeXu paralelnì s OpenOffice.org Writerem/Microsoft Wordem èi HTML.

Blok ConTeXt II, pøedsedající Petr Sojka
19:15-20:45 Vít Zýka, 90 minut, tutoriál: Èlánek ConTeXtem.

21:00-22:30 panelová diskuze: kulatý stùl úèastníkù konference, moderuje Zdenìk Wagner
Témata: TeX Live, CSTUG a volené téma dle zájmu.

Cestovatelské zku¹enosti, uvede Pavel Støí¾
22:30-23:45 Milan ©touraè, 75 minut, Cestování po Evropì. Snad také kolování cestopisu vysázeného v LaTeXu.

Nedìle, 5. øíjna 2008
08:00-09:00 snídanì, 60 minut.

Blok Praktici, pøedsedající Jiøí Rybièka, po pøestávce Karel Horák
09:00-09:45 Petr Ol¹ák, 45 minut, DocBy.TeX - dokumentování zdrojových textù TeXem.
09:45-10:00 Tomá¹ Hála, 15 minut, Znaèkovací styl pro rychlou sazbu bibliografických citací.
10:00-10:15 pøestávka, 15 minut.
10:15-11:00 Petr Sojka, 45 minut, Jak jsem sázel knihu Knuthovu.
11:00-11:45 Zdenìk Wagner, 45 minut, LaTeX v sazeèské praxi.
11:45-12:00 Good-bye TeXperience 2008! Welcome TeXperience 2009!
12:00-13:00 obìd, 60 minut.

Ke sta¾ení Kniha abstraktù v PDF
Pùvodní oznámení v PDF

CSTUG Zmìny programu vyhrazeny. Budou vyvì¹eny na dveøích pøi vstupu do hlavní budovy.