CSTUG Èeskoslovenské sdru¾ení u¾ivatelù TeXu
Czechoslovak TeX Users Group
Flash logo a kvíz Posláním sdru¾ení je vytváøet pøedpoklady pro v¹estranné vyu¾ívání a dal¹í rozvoj jazyka poèítaèové typografie TeX a pøíbuzného programového vybavení pro stolní tisk, zejména mezi èeskými a slovenskými u¾ivateli. CSTUG organizuje konference a semináøe, podporuje TUG, programovací jazyk Lua, rozvoj Metapostu, vývoj rodin písem Latin ModernTeX Gyre.

O na¹em sdru¾ení
* Èlenství * Stanovy * Výbor * CSTUG na Slovensku * Aktivity * Zpravodaj CSTUG *

Valná hromada 2014
29. listopadu 2014 se bude v Brnì (Mendelova univerzita, Zemìdìlská 1) konat valná hromada CSTUG. Bli¾¹í informace najdete v pozvánce.

Valná hromada 2013
14. prosince 2013 se bude v Brnì, Botanická 68 konat volební valná hromada. Bli¾¹í informace vèetnì kandidátní listiny, pravidel voleb a abstraktù pøedná¹ek, která budou pøed valnou hromadou pøedneseny, najdete na samostatné stránce.

TeXperience 2013
26.-29. záøí 2013 se bude konat TeXperience 2013 a Statistické dny v Brejlovì. Konference navá¾ou na ConTeXt meeting, který probìhne ve dnech 23.-26. záøí. Bli¾¹í informace jsou na samostatné stránce.

Probìhlé akce
roku 2012

1. prosince 2012 se na FI MU v Brnì, Botanická 68a, konalo valné shromá¾dìní, pøed ním¾ pøedcházely tyto pøedná¹ky:
12.00: Petr Ol¹ák: Novinky v CSTeXu, v csplainu a makro OPmac
13.00: Zdenìk Wagner: TeX a dal¹í svobodný software v pøedtiskové pøípravì
Podrobnosti najdete v pozvánce ve formátu PDF.

Dal¹í akce roku 2012:
 • TeXperience 2012, 23.-26.8.2012, Ostravsko.
 • EuroTeX 2012, 8. a¾ 12. øíjna 2012, Breskens, Holandsko, web.

Akce partnerù
OSSConf 2013

Probìhlé akce
roku 2011

      

      
 • Pátý LuaTeX a ConTeXt mítink, 19. a¾ 24. záøí 2011, Bassenge, Belgie, web.
 • Ètvrtý roèník TeXperience spojený s ¹estým roèníkem Stakanu (statistiètí kantoøi), ètvrtek 29. záøí a¾ nedìle 2. øíjna 2011, Hotel Belvedér, ®elezná Ruda, Klatovsko, web. Organizátoøi TeXperience pro potì¹ení Va¹eho oka zveøejòují fotky z dvojkonference roku 2010, viz konferenèní stránky, roèník 2010.
 • Konference TUG 2011, 19. a¾ 21. øíjna 2011, Trivandrum, Kerala, Indie, web.
 • Výbor spoleènosti Vám pøeje hezké svátky a pøíjemný nový rok 2011! Pozdravy posílá i Karel Horák a pøikládá Vám variantní skládaný kalendáø vytvoøený v Metapostu.
 • Probìhla pøedná¹ka pro odbornou i laickou veøejnost Vyu¾ití TeXu pøi organizace Mezinárodní matematické soutì¾e Vojtìcha Jarníka pøednesená panem ©ustkem z Pøírodovìdecké fakulty Ostravské univerzity. Podrobný program a abstrakt pøedná¹ky je ke sta¾ení. Pøedná¹ka nebyla natáèena, ale pan ©ustek byl tak hodný a zveøejòuje svou pøedná¹ku.
 • Probìhla valná hromada a volby výboru spoleènosti v sobotu 11. prosince 2010 na pùdì Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brnì.
 • Probìhla dvojkonference k 20. výroèí zalo¾ení CSTUG. Pøedstavujeme probìhlý program. Nìkolik fotek na pøipomenutí (fotil Frans Goddijn z Holandska; po kliknutí na fotku získáte zvìt¹ený náhled).

 • EuroBachoTeX 2011, 29. dubna a¾ 3. kvìtna 2011, Bachotek, Polsko, web.
 • CSTUG se podílel na dal¹ím roèníku konference OSSConf na Slovensku. O konferenci viz konferenèní webové stránky. Probìhla v termínu 6. a¾ 10. èervence 2011 na ®ilinské univerzitì. CSTUG pomohl s pøiøazením DOI pøíspìvkùm ve sborníku.
 • CSTUG pomáhá s pøiøazováním DOI èlánkùm èasopisu Informaèní Bulletin Èeské statistické spoleènosti.
 • Byla zahájena spolupráce s èasopisem openMagazin. V ka¾dém èísle se sna¾íme mít alespoò jeden èlánkový vstup.
 • Na dal¹ích èíslech Zpravodaje se prùbì¾nì pracuje.

Akce roku 2010

Akce roku 2009
 • 21. 11. 2009 v budovì Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brnì probìhla valná hromada 2009 a pøedná¹ka Petra Sojky a Michala Rù¾ièky s názvem TeXové technologie pro digitální matematickou knihovnu. Abstrakt pøedná¹ky PDF. Pøedná¹ka ke sta¾ení ve formátu AVI (386 MB).
 • 21. a¾ 24. kvìtna 2009 na Královci probìhl druhý roèník TeXperience. Uskuteènìný program PDF. První pozvánka PDF.
 • Probìhla tématicky spøíznìná konference DML 2009.

Akce roku 2008
 • 13. 12. 2008 probìhla valná hromada s pøedná¹kou Norberta Preininga na TeX Live 2008. Je stáhnutelná jako AVI soubor (564 MB).
 • Na Fakultì informatiky Masarykovy univerzity v Brnì probìhla 8. 12. 2008 pøedná¹ka Hanse Hagena Typographic Programming with LuaTeX. Ke sta¾ení jako AVI (560 MB).
 • Na Jestøabí probìhl 3. a¾ 5. øíjna 2008 první roèník TeXperience. Probìhlý program.
 • Probìhla konference DML 2008. Záznam pøedná¹ky lze nalézt na River Valley TV.

Akce roku 2007
 • V Brnì se dne 17. 11. 2007 uskuteènila valná hromada s pøedná¹kou Jonathana Kewa XeTeX: TeX plus Unicode plus OpenType minus complexity. Dostupné jsou slajdy a videozáznam pøedná¹ky XeTeX.avi (352 MB).
 • Probìhl EuroBachoTeX 2007. Plakát v PDF na konferenci EuroBachoTeX v Polsku, 28. 4. a¾ 2. 5. 2007, kterou spolupoøádal CSTUG. Odkaz na webové stránky polských u¾ivatelù TeXu (GUST) s informacemi o konferenci EuroBachoTeX.
 • Slajdy pøedná¹ky Petra Tesaøíka v Brnì 2. 12. 2006 jako PDF soubor. Výstupy jsou souèástí TeX Live.

Dokumentace
a literatura

Slajdy z pøedná¹ky Zdeòka Wagnera v Praze 27. 11. 2004 jako zip soubor
Nejèastìj¹í dotazy o TeXu * LaTeX pro zaèáteèníky * Getting started with TeX, LaTeX, and friends
Pøehled dokumentace pro TeX, LaTeX, Metafont, Metapost
LaTeX manuál * LaTeX navigátor * TeX catalogue on-line
Literatura doporuèená sdru¾ením * Èasopisy * CSTeX-manual

Software
Archívy CTAN a CSTUG * ftp CSTUG * CSTUGware
CSTeX * CSLaTeX * pdfTeX * Fontanasia * Fonty ze Støe¹ovic
Balíèek pro snadnou instalaci èe¹tiny, sloven¹tiny a hind¹tiny do babelu

Diskutujeme
Prohledávatelný archív skupiny cstex na Google groups
Konference a news skupiny (cz.comp.cstex a dal¹í)
Nové rozhraní konference csTeX * Archív konference csTeX:

Odkazy
Lidé, Software a Organizace * Zajímavé odkazy * U¾iteèné odkazy na LaTeX

Kontakty
CSTUG c/o FEL ÈVUT, Technická 2, CZ-166 27 Praha, Czech Republic
Tel.: +420 973 443 577 (Jaromír Kuben)
Fax: +420 549 491 820 (Petr Sojka)
DIÈ organizace je CZ00536580, IÈO je 00536580
secretary at cstug.cz (èlenství, administrace pøihlá¹ek)
board at cstug.cz (výbor sdru¾ení).
Výbor CSTUGu s vymezením oblastí odpovìdnosti jeho jednotlivých èlenù.

Pøístup do èlenské databáze CSTUGu.

Vyhledávání

CSTUG
Minimálnì counter pøístupù od 2. 3. 1997. Poslední zmìna: 3. 11. 2013. Pøipomínky na: www-admin@cstug.cz. (c) 1996-2013 CSTUG, Èeskoslovenské sdru¾ení u¾ivatelù TeXu. Tato stránka CSTUGu je umístìna na Ústavu výpoèetní techniky Masarykovy univerzityBrnì, ÈR. * Za anglický výraz at v adresách elektronické po¹ty doplòte zavináè.
ICS MU logo
TOPlist