Československé sdružení uživatelů TeXu

Volební řád

Československé sdružení uživatelů TeXu v souladu s článkem 6.2.2 stanov vydává tento volební řád pro volby členů výboru a revizorů pro volební období od valného shromáždění v roce 2022.

Volební právo

 1. Kandidátem na člena výboru a revizora může být každý platný individuální člen sdružení.
 2. Souběžná kandidatura na člena výboru a revizora se vzájemně vylučuje.
 3. Členství je považováno za platné, je-li člen registrován v členské databázi a má v roce 2021 nebo 2022 řádně zaplacen členský příspěvek.
 4. Platnost členství kandidátů je ověřována v okamžiku zápisu na volební listinu.

Průběh voleb

 1. Kandidátní listina je zveřejněna na webu sdružení a průběžně aktualizována. Uzavřena bude 7.5.2022  ve 24 hodin.
 2. Volba proběhne nejprve elektronicky a následně prezenčně. Prezenčně mohou volit pouze členové, kteří nevolili elektronicky.

Elektronická volba

 1. Elektronická volba se provádí pomocí webového rozhraní volebního systému, jehož správcem je Zdeněk Wagner.
 2. Elektronická volba začne 9.5.2022 v 10 hodin a skončí 13.5.2022 ve 12 hodin. Rozhodující je okamžik přijetí požadavku serverem, a to podle času serveru.
 3. Přihlašovací údaje (jméno a heslo) do volebního systému jsou totožné s přihlašovacími údaji do členské databáze.
 4. Platnost členství se ověřuje v okamžiku přihlášení do volebního systému.
 5. Volba se provádí označením jmen kandidátů, pro které volič hlasuje.
 6. Formulář je nutno odeslat nejpozději do 5 minut. Pokud je časový limit překročen, volba není zaznamenána a volič ji musí opakovat. Toto opatření je zavedeno z bezpečnostních důvodů.
 7. Volební systém umožní odeslat prázdný hlasovací lístek, tj. člen nehlasuje pro žádného kandidáta, ale neumožní odeslání neplatného lístku.
 8. V databázi se zaznamená pouze datum a čas, kdy byl od konkrétního člena přijat volební lístek ke zpracování, a ke každému kandidátovi, pro něhož volič hlasoval, se připočte odpovídající počet hlasů podle typu členství voliče. Není zaznamenáno, koho konkrétní člen volil.
 9. Bezprostředně po ukončení elektronické volby správce volebního systému vygeneruje výsledkovou listinu a volební seznamy. Volební seznamy obsahují jména individuálních a kolektivních členů, přičemž v rubrice pro podpis je uvedeno datum a čas elektronické volby, pokud člen volil elektronicky.

Prezenční volba

 1. Prezenční volba proběhne během valného shromáždění 14.5.2022.
 2. Prezenční volbu řídí volební komise zvolená na valném shromáždění. Na valném shromáždění též bude určen čas, do kdy je nutno hlasovací lístky odevzdat.
 3. Volební komise převezme od správce volebního systému volební seznamy, na jejichž základě bude vydávat hlasovací lístky. Po ukončení prezenční volby převezme výsledky elektronické volby.
 4. Platnost členství je ověřována v okamžiku generování volebních seznamů.
 5. Volič si vyzvedne u volební komise proti podpisu hlasovací lístek opatřený razítkem sdružení. Volební lístek bez originálního razítka je neplatný.
 6. Volba se provádí zakřížkováním políčka před jménem kandidáta, kterému volič dává hlas.
 7. Hlas je platný, pokud je na hlasovacím lístku označeno nejvýše 15 kandidátů do výboru.
 8. Pokud je na hlasovacím lístku označeno více než 15 kandidátů do výboru, je neplatná pouze tato část. Část hlasovacího lístku pro volby revizorů je platná vždy.
 9. Volič odevzdá vyplněný hlasovací list do označené urny.

Výsledky voleb

 1. Výsledky voleb vyhlašuje volební komise během valného shromáždění po nezbytné technické přestávce.
 2. Kvorum je určeno jako součet počtu individuálních členů hlasujících elektronicky, trojnásobku počtu kolektivních členů hlasujících elektronicky, počtu hlasovacích lístků pro prezenční volbu vydaných individuálním členům a trojnásobku počtu hlasovacích lístků pro prezenční volbu vydaných zástupcům kolektivních členů.
 3. Ke zvolení je nutná nadpoloviční většina výše uvedeného kvora.
 4. Volební komise zveřejní údaje nutné k výpočtu kvora, počet neplatných a neodevzdaných hlasů a celkový počet hlasů získaných jednotlivými kandidáty. Samostatné výsledky elektronické a prezenční volby se nezveřejňují.

Novinky

V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Kandidátní listina bude uzavřena 7. 5. 2022 ve 24:00 h. > více
V sobotu 6. března 2021 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy