Československé sdružení uživatelů TeXu

Pokyny pro autory

Tématické oblasti

Redakce vítá široké spektrum článků podle profilu periodika, spadajících do kategorií: teoretické stati, empirické studie a projektová řešení či přehledové práce. Přijímá též krátké texty k aktuálním tématům, jako jsou zprávy, informace o dění ve sdružení, o nových knihách, recenze apod., zejména recenze typografických knih a softwaru.

Články

Články se přijímají v jazyce českém či slovenském, případně anglickém. Články jsou strukturovány do podkapitol a sestávají z částí odpovídajících obvyklé struktuře článku (úvod, stav řešené problematiky, použité postupy a metody, výsledky a interpretace, diskuse a závěry); autor se však může od této struktury odchýlit s ohledem na charakter svého díla. Články lze posílat nejlépe jako jeden komprimovaný soubor (.zip, .tar.gz, .arj, .zoo) elektronickou poštou na adresu redakce.

Nezbytnými součástmi článků jsou: název článku, abstrakt (v délce max. 1 200 znaků včetně mezer) a klíčová slova, vždy v českém, nebo slovenském jazyce a v jazyce anglickém; jméno, příjmení, e-mail a poštovní adresa autora nebo jeho pracoviště; dále seznam použité literatury a odkazy na tuto literaturu v textu článku. V seznamu použité literatury se mohou uvést i překlady názvů děl do angličtiny. Redakce je oprávněna chybějící anglické části doplnit bez účasti autora.

Původní články většího rozsahu se doporučuje zakončit podrobnějším, zpravidla dvoustránkovým, souhrnem v anglickém jazyce a dle uvážení i obsahem.

Články či projekty, financované z grantových zdrojů, jako jsou Grantová agentura České republiky (GAČR), Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), Evropský sociální fond (ESF), Interní grantová agentura CSTUG, univerzitní interní grantové agentury aj., musí obsahovat údaj o financování z příslušného projektu.

Texty k publikaci ve Zpravodaji se přijímají ve spisovném jazyce, dle členění podle stylové příznačnosti, ve vrstvě knižní či neutrální, vždy však s dodržením správné odborné terminologie.

Veškeré texty procházejí jazykovou korekturou a je-li potřeba, i jazykovou úpravou. Redakční rada může dodaný rukopis jazykově či formálně upravit. Zásahy dle nejlepšího vědomí a svědomí však redakční rada diskutuje s autory.

Recenze

Jednotlivé články procházejí recenzním řízením typu „peer-review“. Články jsou recenzovány zpravidla dvěma odborníky. Recenzenti pocházejí z jiné instituce, než je pracoviště autora článku. Recenzent, až na odůvodněné výjimečné případy, není členem redakční rady. Redakční rada zachovává recenzenty v anonymitě a vyhrazuje si právo článek odmítnout.

Ostatní příspěvky (úvodník, diskuse, zprávy, pozvánky, recenze atd.) posuzuje redakční rada.

Prohlášení autora

Odevzdáním článku redakci autor prohlašuje, že se jedná dosud nepublikované dílo, a souhlasí se zveřejněnými pokyny pro autory a zavazuje se jimi řídit, stejně jako případnými dalšími pokyny redakční rady Zpravodaje. Autor bere na vědomí, že dílo bude publikováno i v tištěné, i v elektronické podobě Zpravodaje a že může být šířeno v souladu s obecnými licenčními podmínkami. Odevzdáním článku autor dále prohlašuje že dílo nebylo nabídnuto jinému časopisu, a zavazuje se do doby zamítnutí nebo vydání článku ve Zpravodaji dílo nepublikovat v žádné formě včetně vystavení na internetu, leda by k tomu vydavatel Zpravodaje předem udělil souhlas.

Šablona

Šablonu v TeXu pro autory pro snazší přípravu zdrojového textu článku naleznete na zde.

Kontakty

Složení redakční rady je uváděno v tiráži každého čísla a dále na webu Zpravodaje, viz zde.

Kontaktovat redakční radu můžete prostřednictvím e-mailu, pro kontakt s administrací sdružení slouží jiný e-mail.

Aktualizace: v1.2 © 2020-08-14.

Novinky

V sobotu 12. listopadu 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost. > více
V sobotu 14. května 2022 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více
Kandidátní listina bude uzavřena 7. 5. 2022 ve 24:00 h. > více
V sobotu 6. března 2021 se bude v Brně (Mendelova univerzita, Zemědělská 1) konat valné shromáždění CSTUGu. > více

> starší zprávy